Bevar vårt viktige miljø

Artsmangfoldet i kommunen er som i resten av verden under sterkt press. Utbygging og monokulturer som åkre og plantasjeskog gir ensidige biotoper. Skog, vann og jord er avhengige av intakte næringskjeder, og vi som mennesker er endel av disse selv om det kan føles fjernt i vår hypermoderne, teknologiske hverdag.

2. juli 2019

En stor del av kommunens kultiverte landskap er allerede kartlagt; gårdsdammer med storsalamander og gamle tuntrær som er så artsrike at de er helhetlige økosystem i seg selv. Men det er også viktig at de «villere» områdene blir like grundig kartlagt for å ivareta rik biodiversitet i fremtiden. Vi har nøkkelarter som bever, elvemusling og ulv i kommunen som må beskyttes og forvaltes med tanke på sunne økosystem på alle trofiske nivå.Og med tanke på at ⅓ av norges insekter har hele, eller deler av livsløpet sitt knyttet til døde trær er det lett å forstå verdien av gammel skog.

Det bør så snart som mulig utarbeides en kartlegging av naturområdene i den sammenslåtte kommunene med fokus på artsmangfoldet og rødlistede arter i myrområder, elve- og bekkeleier, ravinedaler og gammelskog.
En stor del av kommunens kultiverte landskap er allerede kartlagt; gårdsdammer med storsalamander og gamle tuntrær som er så artsrike at de er helhetlige økosystem i seg selv. Men det er også viktig at de «villere» områdene blir like grundig kartlagt for å ivareta artsmangfoldet for fremtiden. Vi har nøkkelarter som bever, elvemusling og ulv i kommunen som må beskyttes og forvaltes med tanke på sunne økosystem på alle trofiske nivå.

Vi er så priviligerte at vi har fått et ynglende ulverevir i vårt område. Dette blir fulgt opp av Rovdyrprosjektet som jobber for integreringstiltak og informasjon. Det er å merke at etablerte politikere har gått ut og fremmet forslag om å avlive disse ulvene selv om disse er i ulvesonen og er under oppfølging. MDG er vel det eneste partiet som har som en klar målsetting å ha store rovdyr i vår natur.

Vi vil:

● Stoppe alle inngrep i områdene kategorisert som inngrepsfri natur.
● Forvalte nøkkelarter som ulv og bever på en genetisk bærekraftig måte.
● Ha mer sammenhengende verneområder.
● At langt flere særlig verdifulle områder opprettes til naturreservater.
● At skogen skal være en opplevelse for friluftsliv og inneholde alle treslag, dyr, planter, moser og lav som naturlig lever der. Ingen naturlig skog skal erstattes med granplantasjer.
● Sikre systematisk kartlegging av all skog, både med hensyn til naturtyper og arter. Vi vil prioritere områder som er truet av utbygging.
● Utvide, restaurere og verne mer edelløvskog, i tillegg til de små områdene som i dag er ved Trøgstad, Glomma og Øyeren og skape mer sammenhengende områder.
● Bevare viktige vassdrag og våtmarksområder. Dette vil vi gjøre ved blant annet å sørge for at vannstanden forblir ideell og ikke senket pga. grøfting og dyrking, og sikre rent vann uten forurensning fra industri og landbruk.
● Forby sprøyting med Roundup eller andre giftstoffer på kommunens eiendom og avslå søknader om bruk av slike midler.
● Ta vare på alle myrer og elvekanter for å ta vare på det unike naturmangfoldet og hindre utslipp av CO2 og lystgass fra myrene.
● Øke bie- og humlebestanden. Kommunens eiendommer og veier skal ikke klippes i blomstringstiden, men tilby blomstrende, artsrike områder som gir næring til bier og humler.
● Sikre spredningskorridorer for dyr og insekter ved opprettholdelse og etablering av sammenhengende kantsoner i kulturlandskapet
● Verne og subsidiere opprettholdelse og etablering av kulturlandskap som slåttenger, beitemarker og skogshager
● Sikre at ingen aktivitet i skog fører til at dyr, planter og sopp utryddes eller havner på rødlista over utrydningstruede arter.
● Bevare all gammelskog (skog over 160 år) både for kommende generasjoner og for å beskytte artene som lever der.
● Når dyrene føder og har små unger skal det ikke drives hogst, i tråd med Naturmangfoldloven og Lov om dyrevelferd.
● ( Områder eid av kommunen skal være fri for flatehogst.)
● Vi ønsker å forvalte rovdyrene på en “genetisk bærekraftig måte”.
● Styrke innsatsen for gift-opprydding i elver for å sikre ren natur.
● Jobbe for å gi flere arter i kommunen status som prioritert art for å gi dem beskyttelse under naturmangfoldloven.
● verne om bekkeløp der det finnes elvemusling (sårbar) og/eller klubbeelveøyenstikker (kritisk truet).
● tilrettelegge for regelmessig plast-opprydding langs Glomma for å redusere havforsøpling og skalder på lokalt dyreliv.