Det er av jorda vi skal leve av

Fotocredit: Sten Inge Tunli

Jordvernet er i sterkt press over hele landet. Lokalt er det svært uheldig at Løken-jordene i Spydeberg og Sekkelsten i Askim skal bygges ut med alt fra skoler, kommunale bygg og næringsbygg. Næringsarealer har vi mer enn nok av i den nye kommunen, spesielt i Knapstad-området.

19. juni 2019

Det er en tendens i tiden at stadig flere forbrukere ønsker mer kortreist mat. Indre Østfold kommune blir fra 1. Januar 2020 den største landbrukskommunen i landet etter sammenslutningen av 5 kommuner. Det er et problem at enkelte sektorer i landbruket har overproduksjon av f.eks. svinekjøtt. Svært mye av det foret som brukes i kjøttproduksjonen består av importert soya. Dette er uheldig og bondeorganisasjonene bør stille seg fremst blant de som ønsker dette reversert. Lokale beite- og forressurser må prioriteres foran importert for-/fortilskudd.

Nedbygging av myrområder må stanses. Det er sterke krefter i samfunnet som ønsker at nettopp myrområder må kunne dyrkes opp til arealer for matproduksjon. Her er det stor uenighet om forskningsresultater. Det er et faktum at myra binder svært mye CO2. Ved oppdyrking slippes gassen ut i atmosfæren og bidrar til de klimaendringene vi ser nå.
Et annet moment i denne debatten er at bruken av store og tunge traktorer fører til såkalt jordpakking, som gjør at jordsmonnet i mindre grad kan binde CO2.

I landbruket finnes det nå opsjonsavtaler på en rekke eiendommer. Det må ikke underslås at landbruket selv står for en vesentlig del av nedbyggingen. MDG vil konsekvent gå mot at jord som egner seg til matproduksjon bygges ned til andre formål
Måten vi utnytter plassen, gir et godt bilde av verdiene vi prioriterer. De Grønne ser utbygginger i et helhetlig grønt perspektiv. Vi vil finne en balanse mellom vekst og vern som er lokalt tilpasset og i harmoni med folk, dyr og resten av naturen.
De grønne vil:

  • Vedtak om utbygging er av de mest ugjenkallelige beslutningene vi som samfunn tar, og derfor skal vi være sikre på at vi har vurdert alle sider av saken før vi fatter slike vedtak. Det er derfor viktig at både hensynet til både lokalsamfunnet og det større fellesskapets interesser er på utbyggingens side før den settes i gang.
  • Myr og våtmarksområder må få eget vern for å hindre nedbygging og drenering.