Dyrevennlig valg

10. september 2021

Vi får stadig større kunnskap om dyrs intelligens. Nytt fra forskningen er hesters evne til å kommunisere ved hjelp av symboler. Følelser som glede, kjærlighet, sorg, frustrasjon og kjedsomhet er heller ikke unikt for oss mennesker. Dette må innvirke på hvordan vi behandler dyrene blant oss. Ikke minst vil vår etiske holdning overfor dyr i neste omgang avspeile vår holdning overfor mennesker som er ulike oss selv.

En rapport fra Statens institutt for forbruksforskning (2021) viser at 6 av10 forbrukere ønsker mat fra dyr med god velferd. For at dyr som holdes skal ha det bra må fem punkt være oppfylt, deriblant vern mot sykdom og skader, vern mot frykt og stress og mulighet for naturlig adferd. Kan forbrukerne stole på at dette blir ivaretatt, når det gang på gang avsløres mislighold av dyr innenfor dagens intensive landbruk? Når Mattilsynet gir pålegg på pålegg til samme dyreholder om forbedring, mens dyrene fortsetter å lide?

Mattilsynet mottar 12500 bekymringsmeldinger i året. De fleste angår familiedyr, men fordi tilsynene er blitt færre og det må prioriteres strengt blir mange meldinger ikke fulgt opp. Dyrene er ofre for forsømmelse, dumping og mishandling, og verst stilt er katten. Myten om at katter klarer seg selv er seiglivet og kattehat florerer. Der kolonier av forvillete katter oppstår er avliving oftest førstevalg for mattilsyn og kommune. Avliving har kortsiktig effekt; områdene fylles raskt opp igjen så lenge eiere unnlater å kastrere og ID-merke kattene sine.

Ville dyr utsettes for unødig frykt og stress under jakt og felling. Leveområder innskrenkes og det tas utilstrekkelig hensyn selv til truete arter i arealplanlegging og forvaltning. Dyr i naturen, inkludert fugler, fisk og insekter og særlig nøkkelarter blant dem, har viktige funksjoner i økosystemene – som i neste omgang kommer oss mennesker til gode. Det gjelder også de omstridte rovdyrene!

I en spørreundersøkelse (Opinion) i regi av WWF har 7 av 10 svart at de er enige i at politikere må gjøre mer for å stanse naturtap.

MDG vil bevare og gjenopprette

naturtyper og dyrs leveområder og ha et mer klima- og dyrevennlig landbruk. Vi vil opprette et eget dyretilsyn under Klima- og miljødepartementet, ha dyrepoliti i hele landet, innføre obligatorisk ID-merking av familiedyr og ha en strengere håndheving av dyrevelferdsloven. Og vi vil at bestandsmålet for ulv skal være minimum 8-10 helnorske ynglinger. Stem for klima, dyr og natur!

Synøve Skogstad,

Indre Østfold MDG