Fotocredit: Sten Inge Tunli

Grønn økonomi bedrer levevilkår for alle

Målet for økonomien må være gode og trygge liv innenfor naturens tålegrenser, ikke stadig
høyere produksjon og økt materielt forbruk

7. september 2021

Norge må forlate forestillingen om en økonomi som kan vokse evig basert på ikke-fornybare ressurser, og raskt bevege oss mot en kretsløpsøkonomi der ressursene settes i sirkulasjon. I stedet for alltid å jage etter økt BNP, som om det var et mål i seg selv, vil De Grønne jobbe for å gjøre økonomien mer effektiv og bærekraftig gjennom redusert forbruk, rask teknologiutvikling og innovasjon. Skal vi ta vare på livsgrunnlaget til barna våre, må vi tørre å prioritere akutte krisetiltak, selv om disse tiltakene kan få negative økonomiske konsekvenser i en periode. Det største potensialet for å utvikle et lykkeligere, varmere og tryggere samfunn i årene fremover er ikke knyttet til økt materielt forbruk for de som allerede har mye. Gevinster fra økt produktivitet bør i større grad tas ut i redusert arbeidstid og mer fritid fremfor høyere forbruk.

De Grønne vil føre en politikk som gir en moderat økning i det samlede skatte- og avgiftsnivået, for å løse viktige samfunnsoppgaver i stortingsperioden. Et viktig grønt formål med skattesystemet er å gjøre det lett å starte nye bedrifter, utvikle ny teknologi og ansette folk. Vi vil flytte skatt fra arbeid til forbruk, og belønne gründervirksomhet og investeringer i forskning og utvikling.