Hvordan skal vi reise miljøvennlig og med minst mulig belastning på omgivelsene

Fotocredit: Sten Inge Tunli

Vi vil bygge et moderne og utslippsfritt transportsystem i byer, bygder og på tvers av landegrensene. Og ikke minst vil vi bidra til at reisene kan gjennomføres på den minst ressurskrevende metoden, gange sykkel, og kollektivt. Men vi må ta hensyn til at Indre Østfold er en distriktskommune med mye spredt bebyggelse. Virkemidler i andre kommuner vil ikke fungere på samme måte her.

De siste 5 årene har antallet el-biler vokst kraftig i Indre Østfold. Det må utvikles smarte ladeløsninger slik at indre østfoldinger stimuleres til å velge nullutslippstransport til lokale gjøremål også. Indre Østfold kommune bør jobbe aktiv for å gjøre E-18 gjennom regionen til en nullutslippsvei ved stimulere til utbygging av lade og hydrogenstasjoner. Det bør etableres rimelige, smarte og ikke minst brukervennlige ladeløsninger for elbiler og elsykler i kommunens sentra.

De Grønne vil styrke kollektivtilbudet i by og bygd, bedre sikkerheten på veiene, redusere personbiltrafikken og køene for næringslivet og andre som må kjøre bil. Vi vil gi god adgang til felles møteplasser, grøntområder og natur. Vi mener at den mest effektive transporten er den som ikke finner sted. Derfor vil vi redusere transportbehovet, men gjøre kollektivløsninger tilgjengelige for alle.

For å stimulerer til økt bruk av kollektivtilbud, ønsker vi en felles reiseregion i hele Viken. Det er et mål å senke prisene på togreiser i regionen og å legge til rette for differensiering av prisene også i helgen.

MDG Indre Østfold:

 • At nye veier skal være tilrettelagt for sykkel og gående i så stor grad at dette blir det foretrukne valget der hvor dette er praktisk mulig.
 • Være på pendlerens side og jobbe for økt tilrettelegging for bruk av kollektiv.
 • Jobbe for flere ladestasjoner, særlig i umiddelbar nærhet til kollektivtrafikk.
 • Jobbe for redusert hastighet til 40 km/t der hvor det er 50 og 60 nå da overlevelsesraten er betydelig høyere (9 av 10 overlever påkjørsel i 40 kontra 60)
 • Jobbe for at alle lokale bussruter betjenes av elbusser for å redusere lokalt utslipp
 • At ved utlysning av brøyteroder skal gang og sykkelveier som minstekrav være snø- og isfrie til kl 07:00
 • Kjempe for påkobling av Østre Linje på Follotunellen i Ski.
 • Rimeligere kollektivtransport, og uansett å komme inn i Rutersonen på tog og buss til Oslo.
 • Beholde holdeplasser på toget der folk bor.
 • Åpne Østre Linje mellom Rakkestad og Sarpsborg
 • Gjenåpne togstasjonen ved Askim Næringspark
 • Redusere farten på veiene uten fartsdumper som hindrer utrykningsbiler.
 • Ha tog med 2 etasjer/flere togsett på Østre Linje og kjempe for dobbeltspor.
 • Utbedre Fylkesvei 111 og 120 for å øke fremkommeligheten til sykehusene.
 • Utbedre kollektivtilbud med el-buss mellom tettstedene i kommunen.
 • Bygge ut sykkelveinettet.
 • Ha bilfrie by-sentra.
 • Jobbe for lyntog til Stockholm over Indre Østfold.
 • Etablere enklere og sikrere sykkelparkering ved alle kollektive knutepunkter
 • At det skal lønne seg med elbil framfor fossilbil. Samtidig vil vi vurdere insentivene i lys av trengsel på veiene eller i den grad det truer brukerfinansiert infrastruktur for kollektivtransport.
 • Brøyte og strø i stedet for å salte veiene på vinterstid.
 • Fase inn smarte system med LED-veilys som skrur seg av når ingen ferdes på dem. Denne oppgraderingen kan kombineres med etablering av ladepunkter for elbiler.
 • Øke antallet ladestasjoner til EL-bil.
 • Legge forholdene til rette for arbeid hjemmefra og fleksible arbeidstidsordninger for å unngå rushtid
 • At en hovedandel av bompengeinntektene inngår i kollektivtransportbudsjettet for videre utvikling av kollektivtrafikken ved oppretting av nye bomringer
 • Jobbe for tillatelse fra Stortinget til å teste ut nye bompengeringer som «karbonavgift til fordeling»: Inntektene fordeles likt blant en kommune/regions innbyggere, og brukes ikke til veiutbygging eller kollektivtrafikk

30. mai 2019