Fotocredit: Sten Inge Tunli

Hvorfor bygge mer motorveier når vi trenger alternativer

Biltrafikken er en av de største kildene til utslipp av klimagasser, og er den største årsaken til helseskadelig støy, lokal luftforurensning og utslipp av mikroplast.

7. september 2021

Det er derfor nødvendig å redusere behovet for bilkjøring gjennom restriktive tiltak, smart arealplanlegging og systematisk utbygging av infrastruktur for kollektivreiser, gange og sykkel.

Person- og varebiler og busser vil likevel ha en viktig plass i det norske transportsystemet fremover. Vi må derfor framskynde omleggingen til utslippsfri veitrafikk.

Ikke alle kan kjøre bil, verken barn, eldre, eller de som av en eller annen årsak ikke kan. Med dagens politikk utelukkes flere og flere av denne gruppen. Uten bilen kommer du ingen vei. Derfor må fundamentet for samferdsel være gang, sykkel eller kollektivtrafikk.

Dagens massive utbygging av 4 felts motorveier reduserer tilbudet til andre alternativer. Kollektivtrafikk er avhengig av brukere som kan betale. Når flere går over til bil blir kollektivtilbudet redusert. Dette merkes på steder der ny motorvei blir bygd.

Kostnaden med  4 felts motorveier med lav trafikk koster opp til 300 milliarder ekstra å bygge( Veier 24). I tillegg øker kostnaden med å vedlikeholde og drifte disse veiene grunnet vedlikeholdsmetoder, økte krav med økt hastighet og den totale bredden veien utgjør. Dessuten beholdes eksisterende veinett som også må driftes og vedlikeholdes. Dette må fremtidens generasjoner betale noe som vil gå ut over det generelle veivedlikeholdet, bygging av rassikring, trafikksikkerhetstiltak, og gang og sykkelveier.

Nå må vi slutte å bygge hemningsløst med nye motorveier. Dette blir dyrt, reduserer kollektivtilbudet, øker trafikken inn mot byer, og øker utslipp og støy. Og det forbruker uberørt natur, deler leveområder for dyr, bygger ut myr og våtmarksområder.