Ombruksprosjekt for gjenbruk av møbler – Indre Østfold kommune avviser tiltaket

16. februar 2021

Interpellasjonen som MDG fremmet i kommunestyret den 10.februar i år handlet å etablere et ombruksprosjekt etter modell fra Asker kommune. Prosjektet har som mål å gjenbruke møbler og inventar som blir overflødig. Indre Østfold kommune v/ Ordføreren svarte ut interpellasjonen med at han mente at kommunen allerede nå gjenbruker minst like mye men uten å kunne vise til noen tall eller eksempler for dette.

Det er i Norge ikke et lovverk som pålegger å gjenbruke brukte møbler. Det medfører at store mengder brukbare møbler kaster hvert år. I NRK sitt program Sløsesjokket fremkom det at 2,2 millioner tonn av møbler bl.a. fra offentlige kontorer kastes selv om det meste av dette er av brukbar standard.

Asker kommune satte i 2019 i gang et ombruksprosjekt, blant annet som et ledd i egen kommunesammenslåingsprosess. De satte som mål at 80% av møblene og inventaret skal gjenbrukes. Foreløpig nærmer de seg 50% ombruk, og med en økonomisk besparelse på 11 millioner kroner, 60 tonn redusert avfall og redusert co2-utslipp på 100 tonn, noe som tilsvarer utslippet fra hele energiforbruket til Asker kommune i 2017.  Som en del av prosjektet har de både brukt interne og eksterne samarbeidspartnere og ressurser, inkludert hvordan dette arbeidet kunne kobles med arbeidstilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Indre Østfold kommune ønsket ikke å starte et slikt prosjekt selv med det fremviste potensialet som Asker kan vise til. Begrunnelsen er at ordføreren forventer at vi i Indre Østfold kommune kan sette konkrete mål for gjenbruk og får tilbakemeldinger på faktisk oppnådde resultater gjennom den ordinære driften i organisasjonen. Men er det grunn til å tro at dette vil bidra til en optimal gjenbruk av møbler og inventar uten at det settes ned konkrete tiltak gjennom et prosjekt.

Det er uheldig at kommunen avviste dette tiltaket da dette var en mulighet for å spare penger og  redusere utslipp. Og ikke minst den signaleffekten som ligger i å bo i en kommune som tar gjenbruk alvorlig og setter i verk konkrete tiltak og ikke bare komme med tomme ord.