Regjeringens Klimakur 2030, en tåkelegging av regjeringens miljøtiltak

Den nå fremlagte Klimakuren med miljøtiltak frem mot 2030 viser egentlig regjeringens manglende vilje til å løse klimaendringene. Det satses delvis på gamle hester og luftslott i de tiltakene som legges frem for å redusere de nasjonale ikke-kvotepliktige utslipp med 50 % eller 40 mill. tonn Co2. Som grunnlag for reduksjonene ligger et nasjonalbudsjett og de forventede utslippsreduksjoner som ligger i dette. Et eksempel på dette er en forventing om at bilparken skal bli helelektrisk eller biodrivstoff. Dette til tross for at fordelen med elbiler blir mer og mer borte gjennom avhengigheten med Fremskritspartiets politikk, avgifter med elbiler som øker, dieselbiler blir billigere, redusert bruk av kollektivfelt, økte bompengesatser, og manglende satsning på ladestasjoner.

Et annet eksempel på en manglende relevans er en optimistisk bruk av ny teknologi som co2 fangst og lagring, utslippsfri teknologi av sjøtransport, tilvirkning av biodrivstoff, og mange andre av de 60 foreslåtte enkeltvise tiltakene.

Det er også grunn til å trekke frem fraværende tiltak med redusert flytrafikk gjennom å satse på langdistanse tog med høyere hastighet, redusert trafikkbehov som følge av redusert arbeidstid, redusert godstransport ut fra forbruksreduksjon, redusert oljeaktivitet….  Det er viser imidlertid det reelle budskapet til regjeringen der klimaproblemene skal løses med økt vekst og verdiskaping.

Det bidrar også til en manglende tiltro til kuren ut fra usikkerhet med framskrivning av utslippskuttene, drøfting av befolkningsvekst, velvillighet av næringsliv og kommuner m.m. Regjeringen er dessuten helt avhenigig av Frp for å få støtte til gjennomføringen. Og vi kjenner allerede til hva det kan gjøre med disse tiltakene som er nevnt. Det kan virke som om klimakuren er mer som en tåkelegging av en så viktig klimasak.

 

20. januar 2021