Skole for alle, dele kunnskap og enkeltmenneskets behov

Vi ønsker en inkluderende læring som tar utgangspunkt i barn og unges iboende evne og vilje til å lære og utvikle seg. Høye krav til målstyring, testing og rapportering gir overfladisk læring og hindrer skolene i å ivareta hele samfunnsoppdraget sitt. De Grønne vil gi lærerne tiden tilbake og mer tillit til å legge opp undervisningen i tråd med behovene de ser at elevene deres har. Skoledagen utgjør en stor del av hverdagen til barn og unge. Vi skal gjøre alt vi kan for å redusere statusjag og mobbing.

3. juni 2019

Vi satser på sykkel- og gangveier og færre biler så elever igjen begynner å bruke bena. Det betyr at vi må beholde skoler i nærmiljøet.
Vi vil styrke innsatsen på fysisk og psykisk helse i skolen. Vi ønsker å ansette flere helsesøstre som er trent til å håndtere utfordringene dagens unge sliter med. Vi ønsker også å styrke læreres og skoleledelsens kompetanse på hvordan de kan avdekke og møte barn og unge som sliter med psykiske utfordringer, og bidra til utvikling av hjelpetiltak for å løfte denne elevgruppen inn i en lettere skolehverdag.
Vi vil at alle barn i Norge skal få frukt og grønt på skolen. Skolene bør ha tilknyttet skolehager der elevene er aktive i dyrke og høsting av jorda.
Elever må få en virkelighetsnær opplæring som gir mulighet til å lære yrkesutøvelsen skikkelig. Da er dybdelæring, spesialisering og mulighet til å prøve seg avgjørende. Mestring av faget sitt er det beste utgangspunktet for tverrfaglighet, kreativitet, innovasjon og omstilling både under opplæring og i arbeidslivet. Dette krever nært samarbeid med næringsliv og fagmiljøer og fleksibilitet i organiseringen av fag- og yrkesopplæringen. Praktiske og estetiske ferdigheter må verdsettes sterkere.
Vi ønsker å oppheve forskriften om en fraværsgrense på ti prosent i enkeltfag i videregående opplæring og i dialog med sektoren utarbeide et nytt regelverk for fravær.

Nye skolebygg skal ha et grønt fokus med enkel tilrettelegging for friluftsliv og uteaktivitet i natur. Kort vei til naturområder, skolehage og parsellhageanlegg samt tredimensjonal beplantning bør ha en plass i planlegging av nye skolebygg.
Kommunens skoler skal gi grunnleggende kompetanse, holdninger og verdier som den enkelte og samfunnet trenger og vil ha glede av. De Grønne vil at skolen skal gi alle muligheten til å delta i fellesskapet med livsmestring, læringsglede, kritisk tenkning og evne til problemløsning. De Grønne vil sikre god utdanning til alle, og kommer aldri til å vike fra gratisprinsippet. Ideelle aktører kan bidra til et positivt mangfold som vi ønsker velkommen, så lenge ikke dette går utover det offentlige tilbudet.

Fremtidens utfordringer kan best løses gjennom trygge, kreative og tilpasningsdyktige voksne, og vi er glade for at livsmestring og dybdelæring løftes fram i læreplanene. Alle elever skal vite at de er verdsatt. God historisk bevissthet og kunnskap om samfunnet er noe alle trenger og har glede av. Samtidig vil mangfoldet av bransjer og yrker i fremtiden kreve ulike typer kompetanse. Dette forutsetter samarbeid og respekt for ulike ferdigheter. Ikke minst må praktiske ferdigheter løftes fram. Menneskets kreative og skapende evner må verdsettes og stimuleres i undervisningen. Videre må yrkesfagene og fagskolene styrkes. Det skal gis god tilgang til relevante praksisplasser og hensiktsmessige lokaler.

MDG Indre Østfold vil:
● Satse på ungt entreprenørskap i alle videregående skoler.
● At skolene skal, sammen med elevene, igangsette tiltak som skaper positiv felleskultur og forebygger materielt press.
● At alle skoler skal tilby leksehjelp.
● For å sammenlikne elevene med seg selv framfor med hverandre vil vi teste ut vurdering av elevenes innsats, framfor å vektlegge karakterer.
● Øke kunnskapen om dyrking og økologi gjennom å gå inn for at skoler skal ha skolehager eller samarbeid med nærliggende gårdsbruk
● At ekskursjonsmidlene til naturfag og kroppsøving økes, for å kunne tilby mer undervisning i natur-, miljø- og livsglede.
● At skolene samarbeider med eldreinstitusjoner, barnehager, frivillige organisasjoner o.l. i sitt nærmiljø.
● Styrke karriereveiledningen i skolen
● Ta bort bindingstiden lærerne har i dag. Vi har tillit til at lærerne selv kan organisere for- og etterarbeid og tid til samarbeid.
● Øke de sosialpedagogiske ressursene i skolen og kunnskapsnivået om psykisk helse, inkl. bekjempelse av negativ sosial kontroll.
● Styrke skolenes kompetanse på integrering og mangfold.
● Styrke PP-tjenesten.
● Jobbe for en mer praktisk rettet yrkesutdanning gjennom bedre kontakt mellom bedrift og videregående skole
● Gi fullt utstyrsstipend til elever på linjer der det er behov for særskilt utstyr for å gjennomføre utdanningen.
● Legge opp til alternative utdanningsløp med mer praksis i yrkesfag.
● Øke andelen lærere på yrkesfag med både yrkes- og pedagogisk kompetanse
● Opprettelse av flere lærlingstillinger og pålegger virksomheter som deltar i offentlige anbud å ha 10 % lærlinger.
● At veiledere for lærlinger i offentlige virksomheter får et lærlingetillegg
● At ressursgjenvinning og -håndtering blir en del av praksisen i tekniske fag
● Legge til rette for at skole, bedrifter og nærmiljø tilbyr opplæring som ivaretar lokale ressurser og tradisjoner og det lokale næringslivets etterspørsel
● At fylket bevarer nisjeutdanninger som ivaretar tradisjonelle håndverksteknikker
● Styrke lærekandidatordningen og gi de som ikke får lærlingplass en likeverdig utdanning i regi av fylkeskommunen
● Legge til rette for at flere tar praksisbrev for å bli kvalifisert til fast jobb
● Satse på fagskoleutdanning gjennom å styrke finansieringen og øke antall studieplasser på fagskolene i Viken. Opprettelse av nye studieplasser må skje i tett dialog med partene i arbeidslivet og lokalt arbeids- og næringsliv.
● Styrke studiekvaliteten i fagskolene gjennom kvalitetshevende tiltak og kartlegging av regionalt kompetansebehov
● Fjerne skolepenger og innføre gratisprinsipp på fylkeskommunens egne fagskoletilbud
● Styrke tilbudet for voksenopplæring og livslang læring
● Tilrettelegge for at bynære gårdsbruk og andre aktører kan samarbeide med skolen om tilbud til unge med skoletilpasningsvansker
● Styrke måten spesialundervisning og tilpasset opplæring utøves på. Den skal gis av faglærte, tilrettelegge for elevenes og foresattes medvirkning og gi mulighet til å etterprøve det som er gjort i undervisningen
● Styrke retten til språkopplæring for elever med funksjonsnedsettelse (f.eks. tegnspråk og blindeskrift)
● Håndheve og styrke elevenes språklige rettigheter, som retten til lærebøker på hovedmålet
● At fylket bidrar til at det finnes læremidler på nynorsk for voksne innvandrere