Trygg beiting og ulv

Fotocredit: SHUTTERSTOCK

3. mai 2021

MDG vil både ha ulv og sikre trygg beiting i Indre Østfold og støtter Bondeopprøret 2021! Vi vil at enkeltbønder skal slippe å betale for trygging av beiteområder etter at ulve-paret kom til Østfold.

Bøndene er i en presset situasjon og fortjener bedre betalt. Ved årsskiftet fikk MDG flere henvendelser fra storfebønder som er bekymret for ulve-paret som ble flyttet til Østfold. De var plutselig blitt påført en mulig trussel som gjorde beitebruken de er avhengige av veldig vanskelig. Tidligere har kun sauebønder fått tilskudd til gjerder. Men også storfe kan bli svært skadet av ulve-angrep.

MDG mener bestemt at det ikke er den enkelte bonden som skal bære den økonomiske belastningen med rovdyrpolitikken. Det viktigste skadeforebyggende tiltaket er støtte til rovdyrsikre gjerder. Andre aktuelle tiltak kan være at bønder får støtte til omstilling til produksjon som gir mindre fare for rovdyrskade og eventuelt kompensasjon for å måtte avstå fra bruk av beiter. Regjeringa ved Rotevatn og Bollestad har her et stort ansvar for å sikre nok midler til slike skadeforebyggende tiltak.

Bondens økonomi er svært presset. Samfunnet må derfor stille med midler og gjøre det enkelt for bonden å søke om bistand. Nå har rovviltnemda for Østfold og Akershus for lite midler å fordele. Vi har mottatt søknader om støtte til gjerder på 6 mill og har bare 3 mill å bevilge. Det er vi i Rovviltnemda og regjeringa som har vedtatt å flytte et ulvepar til Østfold. Østfold ligger i ulvesona og bønder her må forholde seg til at ulv finnes, men når politikken medfører flytting av ulv må vi også være forberedt på å stille opp med tilstrekkelige tiltak.

Vi kan ikke utrydde ulven for å drive landbruk, og vi kan heller ikke unngå å bruke beiteressursene på grunn av ulv i området. Lønnsom bruk av lokale ressurser er selve fundamentet i en bærekraftig jordbruks- og matpolitikk. MDG vil at selvforsyningsgraden skal øke fra 36-60 %. Da må det vi skal spise av kjøtt, egg og melk produseres på norske ressurser fra areal som ikke kan brukes til produksjon av menneskemat. Derfor vil vi støtte bøndene i å få sikret beiteområdene sine mot rovdyr.

MDG støtter #BONDEOPPRØR21, fordi vi er alvorlig bekymret over framtiden for norsk matproduksjon og vår selvforsyningsgrad. Næringen trenger et økonomisk løft dersom den også i framtiden skal kunne produsere nok mat på norske ressurser.

Vi trenger ikke færre bønder – vi trenger flere!

Benedicte Lund (MDG),

1. stortingskandidat