Fotocredit: Sten Inge Tunli

Vilt om rovdyr

Rovviltnemnda for Østfold, Akershus og Hedmark med Trygve Westgård i spissen gjorde et vedtak den 19. juni i år om å skyte alle ulvene i Hobølreviret. Dette til tross for at reviret er innenfor den avtalte ulvesonen og den skandinaviske ulven er definert som en kritisk truet art som er i ferd med å bli utryddet. Ikke minst undergraver vedtaket Rovviltprosjektet, som har mottatt kr 5,6 millioner fra Klima- og miljødepartementet for å etablere tiltak og virkemidler for at ulven kan sameksistere i vårt område.

 

11. juli 2018

Det at medlemmer i nemnda kan stille slike benkeforslag på et møte uten at saken var forberedt eller faglig vurdert på forhånd vitner om en lite gjennomtenkt behandling. Det at et flertall i rovviltnemnda vedtar et slikt forslag bekrefter nemndas manglede evne til å lage en langsiktig og bærekraftig forvalting av rovdyr. Spesielt når argumentasjonen til nemnda er feilaktig da tispa i flokken er borte og det fremover ikke kan påvises en innavlproblematikk.
Det byr selvsagt på utfordringer å ha rovdyr i nærmiljøet. Det gjelder ikke minst overfor et landbruk med beitende husdyr. Ulv skaper dessuten følelser i befolkningen med angst og utrygghet. Dette er ting som må tas på alvor.
Nettopp derfor er Rovviltprosjektet så viktig. Rovdyr i vårt område er en utfordring og vil kreve at vi må gjennom en læringsprosess og fysiske tilpassninger. Gjennom tilskuddet fra KMD til Rovdyrprosjektet har beboerne i Hobøl, Spydeberg, Skiptvet og Våler fått en unik mulighet til både å lære og tilpasse oss slik at vi kan få et trygt forhold mellom mennesker og rovdyr. Prosjektet har startet sitt arbeid både med å etablere fysiske tiltak, gi informasjon, og øke kunnskapen blant de som er tettest på. Det har vært et nært samarbeid mellom grunneiere og beboere i området, og nye utlysninger om tiltak er i gang.
Rovdyr spiller en betydelig rolle i norsk fauna og skaper en viktig balanse i marka som må og bør vernes. En god rovdyrforvalting er en berikelse av den norske faunaen, og er en del av vårt felles eie i dag og for fremtiden. Ikke minst er bevaringen av rovdyr et internasjonalt ansvar. Derfor er det sørgelig å se at erfarne politikere kan fremme og fatte slike vedtak. Et slikt kunnskapsløst vedtak medfører at vi mister muligheten til å skape trygge rammer for sameksistens mellom rovdyr og husdyr. Det er det ingen som er tjent med, ei heller Rovviltnemnda. Vi trenger derfor en ny politikk i den nye store kommunen som kan tenke nytt, langsiktig og helhetlig.